• Stowarzyszenie

     • Stowarzyszenie Przyjaciół Radosnych Dzieci

     • Stowarzyszenie Przyjaciół Radosnych Dzieci” zostało założone przez nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 4 w Giżycku. Działalność rozpoczęło w styczniu 2017 roku z chwilą nadania numeru KRS 0000656756. 


      W skład Zarząd „Stowarzyszenia Przyjaciół Radosnych Dzieci” wchodzą:


      1. Ewa Pikciun – prezes 
      2. Ewa Szewczyk – wiceprezes

      3. Maria Dolecka – skarbnik
      4. Anna Bartczak – sekretarz

      Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 z siedzibą w Giżycku, na które składają się:
      1. Stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do zabawy i nauki w ramach wzbogacania i modernizowania bazy lokalowej i dydaktycznej instytucji opiekuńczo-wychowawczych, w tym w szczególności Przedszkola Miejskiego nr 4 Giżycku. 
      2. Wspieranie i propagowanie inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym.
      3. Pomoc rodzinom w tworzeniu warunków do pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego dzieci.
      4. Promowanie i wdrażanie idei społeczeństwa informatycznego.
      5. Wspieranie nowoczesnych metod i form edukacyjnych, w tym różnych form interaktywnych zajęć promujących wiedzę, kształtujących umiejętności kluczowe, rozwijających indywidualne talenty i zdolności.
      6. Prowadzenie edukacji ekologicznej i promowanie postaw ekologicznych, w tym
      podejmowanie działań w zakresie ochrony zwierząt i roślin, środowiska naturalnego oraz walorów krajobrazowych.
      7. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.
      8. Podejmowanie działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.
      9. Podejmowanie działań na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
      10. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
      11. Podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.