• Oferta przedszkola

     • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

     • W ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedszkole proponuje zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w zakresie:

       

      •  Zajęcia logopedyczne mają na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy oraz nasilaniu się już istniejących nieprawidłowości, a także zmniejszeniu ryzyka wystąpienia dysleksji, a nawet zaburzeń osobowości.

      Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

      - usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),

      - kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

      - kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy,

      - rozwijanie słuchu fonematycznego,

      - wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,

      - rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

      - rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,

      - uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

             

      Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez mgr Anna Święcka, mgr Magdalena Trzonkowska

       

      • zajęcia z terapii pedagogicznej

      Głównym celem zajęć terapii pedagogicznej jest wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami. 

      Na zajęciach jest usprawniana percepcja słuchowa, percepcja wzrokowa, funkcje motoryczne, koncentracja uwagi, koordyncja wzrokowo- słuchowo - ruchowa.

      Podczas realizacji zajęć terapii pedagogicznej wykorzystywane są następujące metody:

      - pedagogika zabawy,

      - elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz,

      - stymulowanierozwoju dzieci w zakresie usprawniania rozwoju intelektualnego

       i emocjonalnego wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej,

      - metoda ruchu rozwijającego W. Sherbone,

      - elementy Metody Dennisona. 

                  

      Zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone są przez mgr Ewę Pikciun

       

      • Zajęcia rewalidacyjne

      Zajęcia rewalidacyjne mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Ich rodzaj i forma odpowiadają indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym i zawsze są dostosowane  do aktualnych potrzeb psychofizycznych dziecka.

      Zajęcia mają na celu stymulowanie wszechstronnego rozwoju:

      - sfery komunikacyjnej i mowy ( m.in wzbogacanie słownika dziecka, rozumienie i definiowanie pojęć)

      - sfery poznawczej ( m.in kształcenie umiejętności matematycznych, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania, stymulowanie spostrzegania wzrokowego i słuchowego, poszerzanie wiadomości o otaczającym świecie)

      - sfery emocjonalno- społecznej ( m.in. rozumienie uczuć i emocji swoich i innych osób, nauka wyrażania potrzeb, kształtowanie prawidłowych schematów relacji międzyludzkich)

      - sfery manualnej i motorycznej ( rozwijanie sprawności ruchowej i fizycznej, nauka orientacji przestrzennej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej, ćwiczenia grafomotoryczne)

      - sfery sensorycznej ( odbieranie i przetwarzanie bodźców zmysłowych).

       

        

      Zajęcia rewalidacyjne prowadzone sa przez mgr Anna Bernatowicz, Agnieszka Szafranowicz

       

      • zajęcia terapeutyczne z inegracjii sensorycznej

      Celem terapii integracji sensorycznej jest stymulacja centralnego układu nerwowego poprzez pobudzanie receptorów zmysłowych. Proces ten ma dostarczyć aparatowi sensorycznemu odpowiednią ilość i jakość bodźców, aby na ich podstawie mózg nauczył się właściwego reagowania i wykształcił prawidłowe reakcje adaptacyjne.

      Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

      - poprawić jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców,

      - dostarczenie kontrolowanej  ilości  bodźców  sensorycznych

      w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych,

      - wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka,

      -  zaburzeń rozwojowych dzieci,

      - wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez pozytywne motywowanie ,

      - poprawę rozwoju ruchowego, uczenia się i zachowania , 

      - poprawę koordynacji ruchowej, planowanie ruch, poprawa percepcji słuchowej, wzrokowej usprawnianie grafomotoryczne.

                  

      Zajęcia z integracji sensorycznej prowadzi mgr Marta Lachowicz

       

      Porady i cenne uwagi naszych specjalistów znajdziecie Państwo w zakładce " Dla rodziców" !!!