• Dla rodziców

     • SPECJALISTA RADZI - Oligofrenopedagog, Logopeda

     • "Niepełnosprawne dziecko

      daje rodzicom niewyobrażalny pokład sił i woli walki o lepsze jutro.

      Napędza nas do działania .

      Dzięki niemu wiemy, że jesteśmy ważni.

      Chociaż czasami są chwile zwątpienia

      wystarczy spojrzeć jakie postępy robi nasze dziecko i wtedy wiemy,

      że nasza praca nie poszła na marne."

       

      Szanowni Rodzice

       

               Kluczem do wyrównywania wszelkich dysfunkcji rozwojowych jest jak najwcześniejsze ich wykrycie oraz systematyczna praca. W wielu przypadkach „zabawne” lub może czasem „dziwne” zachowania dzieci są przez rodziców oceniane jako norma. Tymczasem mogą one być jasnym sygnałem dysfunkcji rozwojowych, które często utrudniają i spowalniają proces uczenia się, zdobywania wiedzy czy nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

       

               Moim zadaniem jako oligofrenopedagoga podczas pracy jest objęcie oddziaływaniem terapeutycznym dzieci, które w opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wymagają dodatkowej stymulacji terapeutycznej , rewalidacyjnej , wychowawczej.

      Dzieci uczestniczą w indywidualnych zajęciach terapeutycznych podczas których realizowane są wskazania poradni. Stosujemy różnorodne metody terapii dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

       

      Praca oligofrenopedagoga to także:

       

      Konsultacje problemowe- interwencje terapeutyczne, porady w zakresie problemów dotyczących opieki oraz postępowania z dzieckiem ( zaburzenia zachowania, zaburzenia sensoryczne).

      Terapia rozwoju – indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone na terenie placówki, obejmujące pracę nad uspołecznieniem i usprawnieniem sensomotorycznym.

      Zajęcia psychomotoryczne dla dzieci z problemami rozwojowymi i trudnościami w relacjach społecznych (np. autyzmem).

       

       

       

      mgr Agnieszka Szafranowicz

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

      Warto udać się z dzieckiem do logopedy, gdy:

      Twoje dziecko ukończyło 1 r.ż

      • a nie gaworzyło, czyli nie wydawało prostych sylab np. bababa,
      • nadal oddycha stale przez usta,
      • nadmiernie ślini się,
      • ma trudności z żuciem i połykaniem pokarmów, krztusi się.


      Twoje dziecko w okresie 1-2 r.ż.

      • nie potrafi dmuchać,
      • nie reaguje na zadawane pytania np. Gdzie jest mama?
      • nie wykonuje prostych poleceń na przykład „Daj lalę”, „Pokaż gdzie masz oko?”
      • porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestu i mimiki.


      Twoje dziecko w okresie między 3-4 r.ż.

      • porozumiewa się tylko za pomocą pojedynczych słów,
      • mowa jest niezrozumiała dla otoczenia,
      • nie mówi głosek: „l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź”,
      • wsuwa język miedzy zęby w trakcie oglądania np. bajek .

      Twoje dziecko w okresie między 5-6 r.ż

      • głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi na przykład zamiast „buty” mówi „puty”.
      • nie buduje wypowiedzi wielozdaniowej,
      • nie wymawia głosek „sz, ż, cz, dż”,
      • nie wymawia głoski „r” albo zastępuje ją głoską „l” lub „j”,
      • powtarza głoski (s-samolot),sylaby (bu-bu-buty),całe słowa, sprawiając wrażenie zacinania się.

       

      mgr Magdalena Trzonkowska

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------