• Rekrutacja

     • Komunikat dla rodziców w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2021/22

     •  

       

      Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/22

       

      Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji

      do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/22

       

      Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do:

      • przedszkoli miejskich (PM nr 1 ul. Drzymały 9 i PM nr 4 ul. Jagiełły 3),
      • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek” (SP1, SP3, SP7),
      • klas 1 ośmioklasowych szkół podstawowych (SP1, SP2, SP3, SP4, SP7)

      oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

       

      1. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są zawarte w uchwale nr XLVIII/156/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

       

      „§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

      1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) – 5 pkt.;

      2) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą – 15 pkt. w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów i 5 pkt. w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium;

      3) kandydaci do przedszkoli w wieku 3 – 5 lat – 5 pkt.;

      4) kandydaci do przedszkoli, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane przedszkole lub kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tej szkoły – 3 pkt;

      5) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin – 6 pkt;

      6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są posiadaczami Giżyckiej Karty Mieszkańca – 15 pkt.

      § 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie:

      1) składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – w przypadku kryteriów wymienionych w pkt 1 – 5;

      2) okazują Giżycką Kartę Mieszkańca podczas osobistego składania wniosku lub podają jej numer w przypadku składania wniosku w wersji elektronicznej.”.  

      Kryterium opisane w pkt. 6, dotyczące posiadaczy Giżyckiej Karty Mieszkańca, zostało wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXII/97/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/156/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

       

       

       

      1. Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych są zawarte w uchwale nr XLVIII/155/2017

      Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

       

       §1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

      1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej lub do klas gimnazjum prowadzonych w danej szkole podstawowej – 5 pkt.;

      2) kontynuacja nauki przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, którym organ wykonawczy gminy nie wskazał miejsca realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w danej szkole – 5 pkt.;

      3) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą zlokalizowaną w obwodzie szkoły – 3 pkt.;

      4) w obwodzie szkoły podstawowej, do której rodzice lub prawni opiekunowie chcą zapisać dziecko, zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.;

      5) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły podstawowej – 3 pkt.;

      6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są posiadaczami Giżyckiej Karty Mieszkańca – 5 pkt.

      § 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie:

      1) składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej – w przypadku kryteriów wymienionych w pkt 1 – 5;

      2) okazują Giżycką Kartę Mieszkańca podczas osobistego składania wniosku lub podają jej numer w przypadku składania wniosku w wersji elektronicznej.

      Kryterium opisane w pkt. 6, dotyczące posiadaczy Giżyckiej Karty Mieszkańca, zostało wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXII/96/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

       

      UWAGA! Rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.  

       Wykaz obwodów TUTAJ   

      https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3080/wiadomosci/465439/files/zal_do_uchw_nr_29.pdf  

       

       

       

      1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do klas I szkół podstawowych zawiera zarządzenie Burmistrza Giżycka nr 517/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/22 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.

       

      1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/22.

       

      Lp.

      Rodzaj czynności

      Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

      Termin w postępowaniu uzupełniającym

      1.  

      Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

      1 – 31 marca 2021 r.

      31 maja – 2 czerwca 2021 r.

      1.  

      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.

      1 – 9 kwietnia 2021 r.

      4 – 7 czerwca 2021 r.

      1.  

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

      12 kwietnia 2021 r.

      8 czerwca 2021 r.

      1.  

      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole  podstawowej – złożenie pisemnego oświadczenia.

      13 – 16 kwietnia 2021 r.

      9 – 11 czerwca 2021 r.

      1.  

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

      19 kwietnia 2021 r.

      14 czerwca 2021 r.

       

       

       

       

       

       

       

      2. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/22 do klas I szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie.

      Lp.

      Rodzaj czynności

      Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

      Termin w postępowaniu uzupełniającym

      1.  

      Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

      1 marca – 2 kwietnia 2021 r.

      26 kwietnia – 7 maja 2021 r.

      Składanie wniosków o przyjęcie do klas I oddziałów sportowych w szkołach podstawowych,  a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych,
      w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie
      wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

      Od 1 marca 2021 r. Termin zakończenia składania wniosków ustala dyrektor szkoły.*

      Od 26 kwietnia 2021 r.

      Termin zakończenia składania wniosków ustala dyrektor szkoły.*

      1.  

      Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w  postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów sportowych.

      Termin ustala dyrektor szkoły*

      Termin ustala dyrektor szkoły*

      1.  

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

      Termin ustala dyrektor szkoły*

      Termin ustala dyrektor szkoły*

      1.  

      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.

      6 – 9 kwietnia 2021 r.

      10 – 12 maja 2021 r.

      1.  

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

      12 kwietnia 2021 r.

      13 maja 2021 r.

      1.  

      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

      13–16 kwietnia 2021 r.

      14 – 18 maja 2021 r.

      1.  

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

      19 kwietnia 2021 r.

      Do 31 sierpnia 2021 r. 

       

      * Termin musi umożliwić złożenie wniosku do innej szkoły w przypadku negatywnego wyniku próby sprawności fizycznej.

       

       

       

       

      1. Szczegółowych informacji udzielają:

       

      1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Giżycku, ul. Gimnazjalna 1

      sp1@gizycko.pl

      Tel. 87 428 24 16

       

      2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, ul. Warszawska 39

      sp2@gizycko.pl

      Tel. 87 428 25 38

       

      3. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika
      w Giżycku, ul. Wiejska 50,

      sp3@gizycko.pl

      Tel. 87 428 21 35 

                         

      4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku, ul. 3 Maja 21,

      sp4@gizycko.pl

      Tel. 87 428 36 68

       

      5. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku, ul. Wodociągowa 8,

      sp7@gizycko.pl

      Tel. 87 428 90 60

       

      6. Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9

      pm1@gizycko.pl

      Tel. 87 428 33 97

       

      7. Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Jagiełły 3

      pm4@gizycko.pl

      Tel. 87 428 98 38

       

       

       

       

      Burmistrz Miasta Giżycka

      Wojciech Karol Iwaszkiewicz

      19.01.2021 r.

       

      zarzadzenie_nr_517_2021_wraz_z_zalacznikami.pdf

       

      informacja_ws_rekrutacji_2021_22.pdf