• Aktualności

     • Komunikat!!!
      • Komunikat!!!

      • Szanowni Rodzice !

        

       W związku z tym, że prawdopodobnie od 08.04.2019 r. większość pracowników naszego przedszkola przystąpi do akcji protestacyjnej może nastąpić zmiana organizacji zajęć. Wynika to z niemożliwości zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.Zwracam się do Państwa z prośbą, o ile to możliwe o zapewnienie swojemu dziecku opieki w domu.

       W tym czasie macie Państwo prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego. Informacje dostępne na stronie : 

        

       www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania

        

       Na bieżąco będę Państwa informować o podejmowanych decyzjach. Proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej przedszkola , portalu społecznościowym Facebook oraz na 4Parents.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     • Międzynarodowy Dzień Książki
      • Międzynarodowy Dzień Książki

      • 2 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki. Z tej okazji gościliśmy w przedszkolu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie przeczytali dzieciom wszystkich grup popularne bajki. 

             

     • Przedszkolny Konkurs na Marzannę
      • Przedszkolny Konkurs na Marzannę

      • W dniu 25 marca został rozstrzygnięty Przedszkolny Konkurs na Marzannę. Wszystkie grupy zajęły I 
       MIEJSCE. Sponsorem nagród w konkursie jest FOWJM.

            


        

     • Wizyta w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem Integracyjnym-Wspólnie witamy wiosnę.
      • Wizyta w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem Integracyjnym-Wspólnie witamy wiosnę.

      • Dnia 21 marca 2019r. Grupa III witała I Dzień Wiosny wspólnie z przedszkolakami z Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku. Dzieci wykonały Marzannę, rozwiązywały wiosenne zagadki, wspólnie tańczyły, śpiewały. Na zakończenie pożegnaliśmy zimę a powitaliśmy wiosnę. Dziękujemy bardzo dla Przedszkola Nr 1 za wspaniałą zabawę.

                

     • Warsztaty ekologiczne- segregujemy odpady!!!
      • Warsztaty ekologiczne- segregujemy odpady!!!

      • Dnia 8 marca w gr.II odbyły się warsztaty ekologiczne na temat segregacji odpadów. Dzieci kształciły umiejętności segregowania odpadów do pojemników, uczyły się, gdzie dany odpad należy wyrzucić. 

             

     • Wizyta przedszkolaków w Urzędzie Miasta w Giżycku.
      • Wizyta przedszkolaków w Urzędzie Miasta w Giżycku.

      • Wizyta przedszkolaków z Grupy III w Urzędzie Miasta w Giżycku. Dzieci poznały pracę urzędników, odwiedziły gabinet Burmistrza, salę konferencyjną, salę ślubów. Urzędnicy dostali od dzieci serduszka przyjaźni.

               

     • Wizyta w Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku
      • Wizyta w Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku

      • Przedszkolaki z grup IV i V  i VI w Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku.

       W związku ze zbliżającym się naborem dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej, nasi "zerówkowicze" mieli okazję zwiedzić szkołę, wziąć udział w lekcji oraz w zajęciach wychowania fizycznego. Dziękujemy za zaproszenie.

                   


        

     • "Cała Polska czyta dzieciom"- wizyta Pani Agaty z Biblioteki Miejskiej
      • "Cała Polska czyta dzieciom"- wizyta Pani Agaty z Biblioteki Miejskiej

      • Dnia 13 lutego odwiedziła dzieci z gr. II. pani Agata N. z Miejskiej. Biblioteki. Pani Agatka przeprowadziła bardzo interesujące zajęcia czytelnicze podczas, których dzieci bawiły się, układały puzzle, a w ramach. Ogólnopolskiej Akcji ,, Cala Polska czyta dzieciom" przeczytała wybrane wiersze J. Tuwima.

                

     • "Wioska indiańska"
      • "Wioska indiańska"

      • Dnia 24 stycznia dzieci z grupy V i VI uczestniczyły w zajęciach w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej pod tytułem "Wioska indiańska". Poprzez zabawę dzieci zdobyły dużo wiedzy na temat Indian. 

        

                    

     • "Piernikowy Bal Karnawałowy"
      • "Piernikowy Bal Karnawałowy"

      • 22 stycznia dzieci z grup IV, V i VI na zaproszenie przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku bawiły się świetnie na "Piernikowym Balu Karnawałowym" w hali sportowej MOSiR.

                

     • Spotkanie z ratownikiem medycznym MOPRu
      • Spotkanie z ratownikiem medycznym MOPRu

      • Grupę III odwiedził ratownik medyczny z MOPRu - tata Franka. Odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa na lodzie zimą. Dzieci poznały pracę ratowników, ich ekwipunek, przyrządy do ratowania życia na wodzie i na lodzie. Każdy przedszkolak został obdarowany pełnym zestawem niezbędnym do udzielania pierwszej pomocy. 

                  

     • "Ocalić od zapomnienia"- zajęcia dla Rady Pedagogicznej
      • "Ocalić od zapomnienia"- zajęcia dla Rady Pedagogicznej

      • Dnia 16 stycznia 2019 r. w grupie V odbyło się zajęcie otwarte dla Rady Pedagogicznej prowadzone przez Panią Małgorzatę Rajek pt. ,,Ocalić od zapomnienia''. Tematem było zapoznanie dzieci ze sztuką regionalną i ludową. Nauczycielka przedstawiła przykładowe elementy sztuki ludowej i regionalnej w formie tańca, zabawy i zajęć plastycznych.

             

     • Bal Karnawałowy 2019
      • Bal Karnawałowy 2019

      • 15 stycznia 2019 r.  odbył się bal karnawałowy dla naszych przedszkolaków pod hasłem "Wesołe zabawy z piratami". 

                      

     • Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkola
      • Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkola

      • Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/20

        

       Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do:

       • przedszkoli miejskich (PM nr 1 ul. Drzymały 9 i PM nr 4 ul. Jagiełły 3),
       • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek” (SP1, SP3, SP4, SP7),
       • klas 1 ośmioklasowych szkół podstawowych (SP1, SP2, SP3, SP4, SP7)

       oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

        

       1. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są zawarte w uchwale nr XLVIII/156/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

        

       „§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

       1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) – 5 pkt.;

       2) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą – 15 pkt. w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów i 5 pkt. w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium;

       3) kandydaci do przedszkoli w wieku 3 – 5 lat – 5 pkt.;

       4) kandydaci do przedszkoli, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane przedszkole lub kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tej szkoły – 3 pkt;

       5) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin – 6 pkt;

       6) szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola w tym zmiana miejscowości zamieszkania – 2 pkt.

       § 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. „

        

       1. Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych są zawarte w uchwale nr XLVIII/155/2017

       Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

        

        §1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

       1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej lub do klas gimnazjum prowadzonych w danej szkole podstawowej – 5 pkt.;

       2) kontynuacja nauki przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, którym organ wykonawczy gminy nie wskazał miejsca realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w danej szkole – 5 pkt.;

       3) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą zlokalizowaną w obwodzie szkoły – 3 pkt.;

       4) w obwodzie szkoły podstawowej, do której rodzice lub prawni opiekunowie chcą zapisać dziecko, zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.;

       5) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły podstawowej – 3 pkt.;

       6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są absolwentami danej szkoły – 1 pkt.

       § 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1 rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

        

       UWAGA! Rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.   Wykaz obwodów TUTAJ (stan do 31.08.2019 r.)

        

       1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zawiera zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Giżycka z dnia
        3 stycznia 2019 r.
        w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/20 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.

       1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/20.

        

       Lp.

       Rodzaj czynności

       Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

       Termin w postępowaniu uzupełniającym

       1.  

       Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

       Od 1 do 29 marca 2019 r.

       Od 3 do 5 czerwca 2019 r.

       1.  

       Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.

       Od 1 do 5 kwietnia 2019 r.

       Od 6 do 7 czerwca 2019 r.

       1.  

       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

       8 kwietnia 2019 r.

       10 czerwca 2019 r.

       1.  

       Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole  podstawowej – złożenie pisemnego oświadczenia.

       Od 9 do 12 kwietnia 2019 r.

       Od 11 do 12 czerwca 2019 r.

       1.  

       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

       15 kwietnia 2019 r.

       13 czerwca 2019 r.

        

        

        

        

       2. Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/20.

        

       Lp.

       Rodzaj czynności

       Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

       Termin w postępowaniu uzupełniającym

       1.  

       Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

       Od 1 marca do 5 kwietnia 2019 r.

       Od 25 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r.

       Składanie wniosków o przyjęcie do klas I oddziałów sportowych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

       Od 1 marca 2019 r. Termin zakończenia składania wniosków ustala dyrektor szkoły.*

       Od 25 kwietnia 2019 r.

       Termin zakończenia składania wniosków ustala dyrektor szkoły.*

       1.  

       Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w  postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów sportowych.

       Termin ustala dyrektor szkoły*

       Termin ustala dyrektor szkoły*

       1.  

       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

       Termin ustala dyrektor szkoły*

       Termin ustala dyrektor szkoły*

       1.  

       Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.

       Od 8 do 11 kwietnia 2019 r.

       Od 13 do 14 maja

       2019 r.

       1.  

       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

       12 kwietnia 2019 r.

       15 maja 2019 r.

       1.  

       Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

       Od 15 do 23 kwietnia 2019 r.

       Od 16 do 17 maja

       2019 r.

       1.  

       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

       24 kwietnia 2018 r.

       Do 31 sierpnia 2019 r. 

        

       * Termin musi umożliwić złożenie wniosku do innej szkoły w przypadku negatywnego wyniku próby sprawności fizycznej.

        

        

       1. Szczegółowych informacji udzielają:

        

       1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Giżycku, ul. Gimnazjalna 1

       sp1@gizycko.pl

       Tel. 87 428 24 16

        

       2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, ul. Warszawska 39

       sp2@gizycko.pl

       Tel. 87 428 25 38

        

       3. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika
       w Giżycku, ul. Wiejska 50,

       sp3@gizycko.pl

       Tel. 87 428 21 35 

                          

       4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku, ul. 3 Maja 21,

       sp4@gizycko.pl

       Tel. 87 428 36 68

        

       5. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku, ul. Wodociągowa 8,

       sp7@gizycko.pl

       Tel. 87 428 90 60

        

       6. Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9

       pm1@gizycko.pl

       Tel. 87 428 33 97

        

       7. Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Jagiełły 3

       pm4@gizycko.pl

       Tel. 87 428 98 38

        

        

        

                                                                                                    

       Burmistrz Miasta Giżycka

       Wojciech Karol Iwaszkiewicz

        

       http://mojegizycko.pl/rekrutacja-do-przedszkoli-miejskich-i-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2019-20/