• Aktualności

     • Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkola
      • Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkola

      • Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/20

        

       Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do:

       • przedszkoli miejskich (PM nr 1 ul. Drzymały 9 i PM nr 4 ul. Jagiełły 3),
       • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek” (SP1, SP3, SP4, SP7),
       • klas 1 ośmioklasowych szkół podstawowych (SP1, SP2, SP3, SP4, SP7)

       oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

        

       1. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są zawarte w uchwale nr XLVIII/156/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

        

       „§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

       1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) – 5 pkt.;

       2) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą – 15 pkt. w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów i 5 pkt. w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium;

       3) kandydaci do przedszkoli w wieku 3 – 5 lat – 5 pkt.;

       4) kandydaci do przedszkoli, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane przedszkole lub kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tej szkoły – 3 pkt;

       5) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin – 6 pkt;

       6) szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola w tym zmiana miejscowości zamieszkania – 2 pkt.

       § 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. „

        

       1. Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych są zawarte w uchwale nr XLVIII/155/2017

       Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

        

        §1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

       1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej lub do klas gimnazjum prowadzonych w danej szkole podstawowej – 5 pkt.;

       2) kontynuacja nauki przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, którym organ wykonawczy gminy nie wskazał miejsca realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w danej szkole – 5 pkt.;

       3) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą zlokalizowaną w obwodzie szkoły – 3 pkt.;

       4) w obwodzie szkoły podstawowej, do której rodzice lub prawni opiekunowie chcą zapisać dziecko, zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.;

       5) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły podstawowej – 3 pkt.;

       6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są absolwentami danej szkoły – 1 pkt.

       § 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1 rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

        

       UWAGA! Rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.   Wykaz obwodów TUTAJ (stan do 31.08.2019 r.)

        

       1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zawiera zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Giżycka z dnia
        3 stycznia 2019 r.
        w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/20 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.

       1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/20.

        

       Lp.

       Rodzaj czynności

       Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

       Termin w postępowaniu uzupełniającym

       1.  

       Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

       Od 1 do 29 marca 2019 r.

       Od 3 do 5 czerwca 2019 r.

       1.  

       Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.

       Od 1 do 5 kwietnia 2019 r.

       Od 6 do 7 czerwca 2019 r.

       1.  

       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

       8 kwietnia 2019 r.

       10 czerwca 2019 r.

       1.  

       Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole  podstawowej – złożenie pisemnego oświadczenia.

       Od 9 do 12 kwietnia 2019 r.

       Od 11 do 12 czerwca 2019 r.

       1.  

       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

       15 kwietnia 2019 r.

       13 czerwca 2019 r.

        

        

        

        

       2. Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/20.

        

       Lp.

       Rodzaj czynności

       Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

       Termin w postępowaniu uzupełniającym

       1.  

       Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

       Od 1 marca do 5 kwietnia 2019 r.

       Od 25 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r.

       Składanie wniosków o przyjęcie do klas I oddziałów sportowych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

       Od 1 marca 2019 r. Termin zakończenia składania wniosków ustala dyrektor szkoły.*

       Od 25 kwietnia 2019 r.

       Termin zakończenia składania wniosków ustala dyrektor szkoły.*

       1.  

       Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w  postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów sportowych.

       Termin ustala dyrektor szkoły*

       Termin ustala dyrektor szkoły*

       1.  

       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

       Termin ustala dyrektor szkoły*

       Termin ustala dyrektor szkoły*

       1.  

       Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.

       Od 8 do 11 kwietnia 2019 r.

       Od 13 do 14 maja

       2019 r.

       1.  

       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

       12 kwietnia 2019 r.

       15 maja 2019 r.

       1.  

       Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

       Od 15 do 23 kwietnia 2019 r.

       Od 16 do 17 maja

       2019 r.

       1.  

       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

       24 kwietnia 2018 r.

       Do 31 sierpnia 2019 r. 

        

       * Termin musi umożliwić złożenie wniosku do innej szkoły w przypadku negatywnego wyniku próby sprawności fizycznej.

        

        

       1. Szczegółowych informacji udzielają:

        

       1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Giżycku, ul. Gimnazjalna 1

       sp1@gizycko.pl

       Tel. 87 428 24 16

        

       2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, ul. Warszawska 39

       sp2@gizycko.pl

       Tel. 87 428 25 38

        

       3. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika
       w Giżycku, ul. Wiejska 50,

       sp3@gizycko.pl

       Tel. 87 428 21 35 

                          

       4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku, ul. 3 Maja 21,

       sp4@gizycko.pl

       Tel. 87 428 36 68

        

       5. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku, ul. Wodociągowa 8,

       sp7@gizycko.pl

       Tel. 87 428 90 60

        

       6. Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9

       pm1@gizycko.pl

       Tel. 87 428 33 97

        

       7. Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Jagiełły 3

       pm4@gizycko.pl

       Tel. 87 428 98 38

        

        

        

                                                                                                    

       Burmistrz Miasta Giżycka

       Wojciech Karol Iwaszkiewicz

        

       http://mojegizycko.pl/rekrutacja-do-przedszkoli-miejskich-i-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2019-20/

                                                                 

     • Bal Karnawałowy
      • Bal Karnawałowy

      • 15 stycznia 2019 r. (wtorek) odbędzie się bal karnawałowy dla dzieci pod hasłem "Wesołe zabawy z piratami".
       Harmonogram:
       - w godz. 10:00 - 11:00 bawią się dzieci z grup: I, II, III, VII.
       - w godz. 11:00 - 12:00 bawią się dzieci z grup: IV, V, VI, VIII.
       SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!

     • Wycieczka do Świętego Mikołaja w Okrągłem
      • Wycieczka do Świętego Mikołaja w Okrągłem

      • Dnia 14.XII.2018 r. dzieci z grupy VIII wybrały się do miejscowości Okrągłe na spotkanie z Mikołajem. Radości było co niemiara - Mikołaj nie zawiódł. Przedszkolaki malowały bombki, uczestniczyły w zabawach tanecznych. Pojechały również wozem do stada reniferów, którym przewodził Rudolf oraz odwiedziły szopkę z żywymi zwierzętami tj. osłem, kozą, owcą, lamą, koniem itp. Niewątpliwie atrakcją dla dzieci była możliwość głaskania zwierząt. Usatysfakcjonowane wróciły do przedszkola, gdzie dokończyły smakołyki z plecaków.

                

     • Mikołajki w przedszkolu
      • Mikołajki w przedszkolu

      • W dniu 6 grudnia do dzieci ze wszystkich grup  przybył Mikołaj z workiem prezentów. Przedszkolaki zostały obdarowane słodyczami i innymi niespodziankami. Były wspólne zabawy z Mikołajem i jego pomocnikami. 

                 

     • Pokaz Mody Patriotycznej 
      • Pokaz Mody Patriotycznej 

      • 30 listopada odbył się Pokaz Mody Patriotycznej w ramach realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Dzieci z grup IV, VI i VIII prezentowały stroje w barwach narodowych, ludowe i inne, nawiązujące w swojej estetyce do polskiej kultury lub historii.

               

     • " Andrzejki"
      • " Andrzejki"

      • W grupie III 30 listopada dzieci miały okazję przenieść się w magiczny świat uczestnicząc w zabawie Andrzejkowej. Przyczyniła się do tego stosowna dekoracja, ale również i to że wszyscy przyszli do przedszkola przebrani. Przedszkolaki wykonywały zadania ukryte w listach od Czarodziejki. Nie obyło się od wróżby "lanie wosku". Na zakończenie przedszkolaki wzięły udział we wspólnej zabawie tanecznej i poczęstunku.

                

     • Pasowanie na przedszkolaka w gr I
      • Pasowanie na przedszkolaka w gr I

      • 23.11.2018 odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Maluszki z grupy I zaprezentowały swoje umiejętności. Złożyły akt ślubowania, zostały pasowane na przedszkolaka, otrzymalł dyplom i rożek pełen rozmaitości. Pełne radości zasiadły do stołu na poczęstunek zorganizowany przez rodziców.

            

     • II Przegląd Tańców Regionalnych i Piosenek pod hasłem "Na ludową nutę"
      • II Przegląd Tańców Regionalnych i Piosenek pod hasłem "Na ludową nutę"

      • Dnia 28 listopada 2018 r. w naszym przedszkolu odbył się II Przegląd Tańców Regionalnych i Piosenek pod hasłem "Na ludową nutę". Organizatorem Przeglądu było Stowarzyszenie "Przyjaciół Radosnych Dzieci". Dzieci ze wszystkich grup zaprezentowały tańce i piosenki. Wystąpili też tancerze z zespołu "Złota Jesień " z Klubu Seniora. Fundatorem nagród dla dzieci była Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

               

     • Dzień Pluszowego Misia
      • Dzień Pluszowego Misia

      • Dnia 23 listopada 2018 r. dzieci ze wszystkich grup wiekowych obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia dzieci przyniosły do przedszkola swoje ulubione misie. Były opowiadania, wierszyki i piosenki o misiach, zabawy i tańce z pluszakami misiami.

               

     • Pasowanie na przedszkolaka w gr VII
      • Pasowanie na przedszkolaka w gr VII

      • 22 listopada w grupie VII odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Nasze maluszki koncertowo zaliczyły "egzamin" na przedszkolaka. Pięknie zaprezentowały nabyte umiejętności: recytowały wiersze, śpiewały piosenki, zatańczyły... za co zostały nagrodzone gromkimi brawami!!!!

                

     • Uczymy się segregować śmieci z gośćmi z Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami
      • Uczymy się segregować śmieci z gośćmi z Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami

      • Dn. 20 listopada przedszkolaki z gr. VII gościły panie z Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami. Dzieci dowiedziały się, jak należy segregować śmieci - jakiego koloru pojemniki przeznaczone są na różne odpady: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, odpady bio i zmieszane. Za udział w zajęciach otrzymały upominki.

                

     • Wizyta "maluszków" z gr.I w bibliotece.
      • Wizyta "maluszków" z gr.I w bibliotece.

      • Maluszki z grupy I były na wycieczce w bibliotece. Po drodze utrwalały zasady ruchu drogowego. Dzieci dowiedziały się co to jest biblioteka. Z wielkim zainteresowaniem oglądały książeczki. Z uwagą słuchały bajkę czytaną przez Panią bibliotekarkę. Zadowolone wróciły do przedszkola.

                

     • Konsulat Świętego Mikołaja- wycieczka do Kętrzyna
      • Konsulat Świętego Mikołaja- wycieczka do Kętrzyna

      • Grupa VI odwiedziła Konsulat Świętego Mikołaja w Kętrzynie. Dzieci z pomocnikiem Mikołaja obserwowały proces powstawania bombek, ozdabiały je oraz zwiedzały muzeum przepięknych, niepowtarzalnych bombek.