• Aktualności

      • " Światowy Dzień Przedszkolaka"

      •       Dnia 21.09.2020r. przedszkolaki obchodziły „Światowy Dzień Przedszkolaka”. Przy dźwiękach muzyki rozpoczęły wspólną zabawę. Było wesoło i kolorowo dzieci śpiewały ulubione piosenki brały udział w różnych konkursach i zabawach integracyjnych. W dalszej części uroczystości panie złożyły przedszkolakom najlepsze życzenia z okazji ich święta.

     • KOMUNIKAT!!!
      • KOMUNIKAT!!!

      • Osoby ubiegające się o zniżkę w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu zobowiązane są do złożenia wniosku (wniosek znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania) wraz  z dołączonym kserem dokumentu upoważniającym do tej ulgi. Komplet dokumentów proszę przekazać nauczycielce.

     • INFORMACJA!!!
      • INFORMACJA!!!

      • Szanowni Rodzice!

       Rozpoczynamy nowy rok szkolny w nieco innych warunkach niż poprzedni.

       Od 1 września 2020 r. w naszym przedszkolu obowiązuje nowa organizacja pracy.

       Prosimy zapoznać się z regulaminem funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz zasadami jakie będą nas obowiązywały.

        

        

       REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W GIŻYCKU W CZASIE EPIDEMII.

        

       Podstawa prawna:

        

       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020.910 z dnia 2020.05.22)

        

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020. 1389)

        

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresiczasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020.493 z późn. zm.)

        

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1166 i 1386) 

        

       Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja; wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567, 1337)

        

       ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

        

       1. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

       2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 17.00

       3. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej wynosi do 25 dzieci.

       4. W salach zajęć poza dziećmi mogą przebywać wyłącznie wyznaczeni do pracy nauczyciele

       i wyznaczeni pracownicy obsługi.

       5. Wyposażenie sal zajęć przedszkolnych dostosowane jest do wytycznych a dzieci mają na stałe przydzielone miejsca przy stolikach.

       6. W toaletach dla dzieci i personelu wiszą plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.

       7. Dzieci korzystają z jednorazowych ręczników papierowych i jednorazowych chusteczek higienicznych.

       8. Rodzic wyraża zgodę na mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu.

       9. Do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci i pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.

       10. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa, jeżeli nie jest to wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego.

       11. W godzinach 9,00-14,00 drzwi wyjściowe do budynku przedszkola są zamykane.

       12. W okresie epidemii sala oznaczona „ pomieszczenie do izolacji” jest wyznaczona, jako miejsce izolowania osoby u której stwierdzono niepokojące objawy choroby, do czasu odebrania go przez rodziców, opiekunów lub innych służb.

       Dziecko z objawami choroby przebywa w izolatce pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora.

       13. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie przedszkola zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

       14. Na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, a także numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować.

       15. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

       - środki czystości i do dezynfekcji, które zapewniają bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu

       - płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzecz, produkty od dostawców zewnętrznych.

       - plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rak przy dozownikach z płynem

       - pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbice oraz płyn do dezynfekcji rak,

       16. Dyrektor :

       - nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami,

       - dba o to by w salach , w których spędzają czas dzieci zabawki, przedmioty były czyszczone i dezynfekowane

       - informuję organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika

       - współpracuje z służbami sanitarnymi

       - instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

       - informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej

       17. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest :

       - stosować zasadę profilaktyki zdrowotnej: regularnego mycia i dezynfekowania rąk, unikania kontaktu z osobami które źle się czują

       - informować dyrektora o wszelkich objawach chorobowych dzieci

       - postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa

       18. W każdej grupie wiekowej znajdują się dzbanki z wodą do picia, które są systematycznie myte i uzupełnianie świeżą wodą.

        

       PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W GIŻYCKU W OKRESIE EPIDEMII.

        

       1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach 6.00-9.00. Po godzinie 9.00 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.

       2. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, zakładania rękawiczek ochronnych oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób przebywających w tym otoczeniu.

       3. Rodzic przebiera dziecko w szatni, odprowadza do grupy i niezwłocznie opuszcza teren przedszkola, niedozwolone jest przebywanie rodzica w sali grupy.

       4. Podczas przyprowadzania i odbioru dzieci, niedozwolone jest gromadzenie się rodziców na terenie przedszkola.

       4. W placówce obowiązuje dystans społeczny rodzic - nauczyciel wynoszący 1,5 m.

       6. W sprawach ważnych rodzic kontaktuje się z nauczycielem w sposób ustalony w danej grupie.

       7. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów z domu.

       8. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka wykazującego objawy chorobowe między innymi: katar , kaszel, gorączka itp.

       9. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

       10. W przypadku, gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. Rodzic zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić placówkę o zaistniałej sytuacji.

       11. W razie wystąpienia objawów chorobowych u dziecka przebywającego na terenie przedszkola rodzic zobowiązany jest niezwłocznie odebrać dziecko z placówki.

       12. Rodzic zobowiązany jest regularnie przypominać dziecku o zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nos , ust, często myć ręce wodą z mydłem.

        

       ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZACHOROWANIA NA COVID-19

        

       1. Osoba, u której występują poniższe objawy jest podejrzana o zainfekowanie COVID-19

       1. wysoka gorączka (powyżej 38 stopni)

       2. męczący kaszel i duszności

       3. kłopoty z oddychaniem

       4. bóle mięśni

       5. zaburzenia ze strony układu pokarmowego- nudności, biegunka, wymioty i ogólne osłabienie

       1. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik Przedszkola Miejskiego nr 4 w Giżycku.

       2. Zgłoszenia dyrektorowi lub wicedyrektorowi przedszkola dokonuje się niezwłocznie po podjęciu informacji lub stwierdzeniu podejrzenia zachorowania.

       3. Osoba, która podjęła informację lub stwierdziła podejrzenie zachorowania odpowiedzialna jest za niezwłocznie odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby/osób.

       4. W przypadku wystąpienia objawów zachorowania pracownicy przedszkola nie mogą przychodzić do pracy, muszą pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

       5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci.

       6. Pomieszczeniem wyznaczonym na izolację jest wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.

       7. Dyrektor lub wicedyrektor po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania w trybie alarmowym powiadamia:

       Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Giżycku tel. 87 428 54 98oraz ewentualnie: Oddział Zakaźny Szpitala w Giżycku tel. lekarze tel. 87 429 66 91, pielęgniarki tel. 87 429 66 92,

       W przypadku dziecka zawiadamia się także jego rodziców.

       1. Dyrektor lub wicedyrektor postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb.

       2. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi o chorobę zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia przedszkola do czasu ustalenia dalszego postępowania przez właściwe służby.

       3. Obszar, w którym przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe - klamki, poręcze, uchwyty, itp.

       4. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

       5. Dyrektor lub wicedyrektor odpowiedzialny jest za:

       1. stały nadzór nad realizacją zadania polegającego na odizolowaniu osoby/osób z podejrzeniem choroby oraz respektowania zakazu opuszczania obiektu/pomieszczeń przez inne osoby mające kontakt z osobą/osobami z podejrzeniem,

       2. wprowadzenie wytycznych dla dzieci i pracowników w zakresie obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz powierzchni,

       3. zabezpieczenie odpowiednich certyfikowanych środków dezynfekcyjnych,

       4. odizolowanie (zamknięcie) pomieszczeń obiektów, w których przebywały osoby z podejrzeniem choroby do czasu przeprowadzenia dezynfekcji.

       5. realizacja dezynfekcji pomieszczeń, w których przebywały osoby z podejrzeniem choroby.

       Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania u dziecka.

       1. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w od grupy w pomieszczeniu do izolacji lub w miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola

        

        

     • OGŁOSZENIE!!!
      • OGŁOSZENIE!!!

      •  

       Informacja dla Rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną                           

       ( dzieci 3- letnie i 4- letnie z gr. I i gr. VII).

        

       W  pierwszy dzień dzieci przynoszą do przedszkola:                                                                                       

        - kubeczki jednorazowe 100 sztuk                                                                                                                 

        - chusteczki higieniczne w pudełku                                                                                                                  

        - obuwie na zmianę ( kapcie)                                                                                                                           

        - zapasowe ubranie ( koszulka, spodnie, bielizna)                                                                                           

       - dzieci z grupy śpiącej pościel: poduszka i kołdra o wymiarach łóżeczkowych 90 x 120 cm.

       Dodatkowych  informacji udzielimy Państwu na zebraniu dnia 28.08.2020r. o godz. 15.15  Zebranie odbędzie  się w ogrodzie przedszkolnym z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarno – epidemiologicznych.

        

        

       Serdecznie zapraszamy .

        

        

     • Komunikat!!!
      • Komunikat!!!

      • Szanowni Rodzice
        
       Praca przedszkoli miejskich w czasie wakacji.

       W miesiącu lipcu pracuje Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym 
       W miesiącu sierpniu pracuje Przedszkole Miejskie nr 4

       Przedszkola zapewniają opiekę dzieciom obojga rodziców pracujących oraz nie przebywającym na urlopie bądź zasiłku opiekuńczym z zachowaniem ograniczonej liczby dzieci w oddziałach oraz obowiązującym reżimem sanitarnym – wytyczne GIS z dnia 4 czerwca 2020r. 

       Przedszkola dysponują ograniczoną ilością miejsc. 

       W sprawie złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym na miesiąc lipiec należy kontaktować się z placówką. 

     • Komunikat !!!
      • Komunikat !!!

      • Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2020/2021 w rekrutacji uzupełniającej znajdują się na drzwiach wejściowych budynku.

     • Informacja!!!
      • Informacja!!!

      • Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021 w rekrutacji uzupełniającej znajdują się na drzwiach wejściowych budynku.

       Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola proszeni są w terminie 09.06.2020r.- 12.06.2020r. o wydrukowanie ze strony internetowej przedszkola oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola i klauzuli RODO, wypełnienie dokumentów.

       Oświadczenie należy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej sie na budynku przedszkola.

       Dokumenty te są konieczne, aby dziecko znalazło sie na liście dzieci przyjętych do przedszkola.

     • Komunikat
      • Komunikat

      • Uwaga Rodzice !

       W dniach 01.06.-15.06.2020 r. w Przedszkolu Miejskim nr 4 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.                                     

       Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, informacje oraz terminy rekrutacji dostępne są na stronie internetowej przedszkola w zakładce rekrutacja. Kompletne dokumenty  prosimy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku przedszkola w terminie 01.06.-03.06.2020 r.

                                            Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4  Iwona Słowikowska

     • Komunikat
      • Komunikat

      • Informuję, że od 18.05.2020r. przedszkole wznawia pracę dla dzieci, których rodzice

       w dniach 08.05-12.05.2020r.złozyli wnioski o wznowienie opieki przedszkolnej

       w okresie epidemii.

       Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z zadeklarowanymi godzinami.

       Od dnia 18.05.2020r. prosimy o uregulowanie opłat zaległych i bieżących.

       Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 

       Iwona Słowikowska

     • Komunikat
      • Komunikat

      •  

       Szanowni Rodzice!!!

       Informuję, że wnioski rodziców o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii zostały rozpatrzone pozytywnie.

        

        

       Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 Iwona Słowikowska
        

     • KOMUNIKAT
      • KOMUNIKAT

      • Szanowni Rodzice.

        

                    W związku z ponownym otwarciem  przedszkola od dnia 19.05.2020r. proszę o składanie wniosków o wznowienie  opieki przedszkolnej dla dzieci w okresie epidemii. Informuję, że z opieki tej mogą skorzystać dzieci, których rodzice pracują poza miejscem swojego zamieszkania i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi.

       Wniosek znajduje się  w zakładce „dokumenty do pobrania”.

       Wypełnione wnioski należy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku przedszkola w dniach 08-12.05.2020r.

       Lista dzieci, którym ta opieka zostanie zapewniona ukaże się na stronie internetowej przedszkola:

       https://przedszkole4gizycko.edupage.org/ w dniu 14.05.2020r.

        

                                                                                       Dyrektor: Iwona Słowikowska

        

     • KOMUNIKAT
      • KOMUNIKAT

      • Ewentualne uruchomienie miejskich przedszkoli

       Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto prace przygotowawcze do uruchomienia miejskich przedszkoli. Odbyło się robocze spotkanie z Dyrektorami PM1 i PM4 w Giżycku. Opracowywane są procedury związane z ewentualnym uruchomieniem miejskich przedszkoli w Giżycku oraz szacowane są niezbędne potrzeby wyposażenia w środki higieniczne i indywidualne środki ochrony osobistej pracowników. Chodzi o dostosowanie pracy przedszkoli do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Przedszkola mogą funkcjonować wyłącznie w warunkach zapewniających zachowanie odpowiednich standardów i reżimu sanitarno – epidemiologicznego. W związku z powyższym przewidywane jest zmniejszenie liczebności grup. Dlatego w pierwszej kolejności do przedszkoli  przyjmowane będą dzieci, których oboje rodzice muszą wykonywać obowiązki zawodowe poza miejscem zamieszkania. Zasady przyjęć określą Dyrektorzy PM1 i PM4.

       Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów dotyczących ewentualnego wznowienia pracy przedszkoli na stronie    https://mojegizycko.pl/ oraz na stronach przedszkoli:

       PM1  https://przedszkole1gizycko.edupage.org/

       PM4 https://przedszkole4gizycko.edupage.org/

       Kontakt do przedszkoli:

       • Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Władysława Jagiełły 3

       e-mail pm4@gizycko.pl

       telefon 87 428 98 38 

       • Przedszkole Miejskie nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9

       e-mail  pm1@gizycko.pl

       telefon: 87 428 33 97

        

        

     • KOMUNIKAT
      • KOMUNIKAT

      •  Informuję, że w miesiącu czerwcu 2020 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Przedszkole dysponuje 5 wolnymi miejscami. Wnioski należy składać w dniach

       01.06.2020 r. - 03.06.2020 r. 
       drogą email na adres pm4@gizycko.pl lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku przedszkola. Potrzebne dokumenty, terminy oraz regulamin rekrutacji znajduje się na stronie internetowej przedszkola w zakładce rekrutacja.

       Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4

       mgr Iwona Słowikowska

     • Komunikat
      • Komunikat

      • Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

       do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 znajdują
       w zakładce rekrutacja. 

        

     • Ogłoszenie
      • Ogłoszenie

      • Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

       do przedszkola  na rok szkolny 2020/2021 znajdują się

       w zakładce "rekrutacja".

        

       Rodzice dzieci  zakwalifikowanych do przedszkola

       w rekrutacji  na rok szkolny 2020/2021 proszeni są 

       w terminie 09.04.2020 r.-15.04.2020 r. o wydrukowanie

       ze strony internetowej przedszkola oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola

       i klauzuli RODO, 

        wypełnienie dokumentów. Oświadczenie można dostarczyć do przedszkola w formie elektronicznej , wykonać skan i odesłać na adres e mail pm4@gizycko.pl

       lub

       wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się

       na budynku przedszkola. 

       Dokumenty te są konieczne, aby dziecko znalazło się

       na liście dzieci przyjętych do przedszkola.

        

        

        

        

     • KOMUNIKAT
      • KOMUNIKAT

      • W związku z decyzją Ministra edukacji Narodowej o przedłużeniu zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych informuję, że wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można składać w dniach 26-31. 03. 2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną.

       Adres poczty: pm4@gizycko.pl

       Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4- Iwona Słowikowska